Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Služby: 
Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi. 

Používateľ: 

 • Súkromný inzerent– fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 • Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.
 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. kontaktovanie inzerentov a pod.

Všeobecné podmienky inzercie na serveri: 

 • Prevádzkovateľ portálu Gazdvisko.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií. 
 • Údaje o používateľoch Gazdovisko.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona. 
 • Služby portálu Gazdovisko.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb. 
 • Užívateľ portálu týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@gazdovisko.sk 
 • Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami. 
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu Gazdovisko.sk bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.

Ochrana osobných údajov

 • Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Gazdovisko.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov. 
 • Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám. 
 • Údaje o Používateľoch portálu Gazdovisko.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte. 
 • Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. 
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Podmienky pre poskytnutie služby topovanie:

Službu topovania zabezpečuje a spoplatňuje platobný systém PayPal (www. paypal.com). Služba PayPal sa neposkytuje na vyberanie sponzorských alebo akýchkoľvek iných darov.

Pravidlá inzerovania pre súkromných inzerentov: 

 • Súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 • V prípade porušenia pravidiel inzercie alebo porušenia zákona SR zo strany inzerenta, môže Prevádzkovateľ zmazať aj platený inzerát, poplatok za služby cez PayPal na stránke Gazdovisko.sk, (ako napríklad TOPovanie inzerátov), nemusí byť vrátený, preto je potrebné klásť dôraz pri zadávaní inzerátu, aby bol v súlade s pravidlami inzercie. 
 • Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Súkromný inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR. 
 • Inzerent je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR. 
 • Inzerent je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR. 
 • Inzerent nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou. 
 • Inzerent nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná. 
 • Inzerent je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov. 
 • Súkromný inzerent dáva inzerovaním v systéme Gazdovisko.sk súhlas na zverejnenie osobných údajov (vlastných kontaktov) pri svojich ponukách. 
 • Prevádzkovateľ systému Gazdovisko.sk si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré porušujú vyššie uvedené pravidlá.

 

 

Zakázané je: 

 • Vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR. 
 • Vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním.
 • Vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred, „phishing“ …). 
 • Zadávať nepravdivé kontaktné údaje (napr. vymyslené alebo nejestvujúce tel. číslo). 
 • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty budú presunuté administrátorom do inej kategórie, príp. zmazané. 
 • Vkladať inzeráty uvedené s nereálnou cenou. 
 • Vkladať komerčnú inzerciu, napríklad predajca môže inzerovať svoj tovar len jednotlivo, to znamená, že nemôže podať jediný inzerát typu „široký výber nájdete na..“ 
 • Vkladať do inzerátu reklamné fotky a nereálne fotky (skopírované fotky z iných inzerátov alebo od iných inzerentov), tieto fotky alebo inzeráty môžu byť následne zmazané.

Ďalej je na inzertnom portáli Gazdovisko.sk zakázaná inzercia: 

 • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov, 
 • multilevel a províznych systémov,
 • inzercia priamo alebo nepriamo poskytujúca mobilný obsah ako sú: obrázky, zvonenia, hry, súťaže, chaty, hlasovania a pod.,
 • zakázaná je inzercia na vyberanie sponzorských a iných darov,
 • emailingu a iných bezprácnych zárobkov,
 • práce s poplatkom vopred,
 • kopírovania diskiet, CD, DVD, plagiátov a iných médií,
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru,
 • pohonných hmôt,
 • erotických inzerátov, 
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a pod., 
 • liekov a potravinových doplnkov, 
 • služby zhodného obsahu ako je Gazdovisko.sk, 
 • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 • do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu,
 • vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, text inzerátu nesmie obsahovať odkaz na iné www stránky s ponukou tovaru alebo službami. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri vedení služieb Gazdovisko.sk vynaloží maximálne úsilie, aby sa minimalizovali všetky prípadné riziká, ktoré by pri bežnom využívaní portálu mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.